Start

Aktualności

„Kto ręce myje, ten dłużej żyje ” Światowy Dzień Mycia Rąk w klasach I-III

Mycie rąk to najprostsza i jedna z najbardziej skutecznych metod zapobiegania grypie, zatruciom pokarmowym, chorobom pasożytniczym i skórnym. Niestety często jest bagatelizowana w życiu codziennym. Dlatego należy pamiętać o tym, aby od najmłodszych lat wdrażać dzieci do odpowiedniej higieny rąk. Mycie rąk nie jest wcale takie proste, dlatego też postanowiliśmy włączyć się do akcji organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia. Do naszej szkoły zaprosiliśmy pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu w celu  przeszkolenia naszych uczniów w zakresie prawidłowego mycia rąk oraz przeprowadzenia warsztatów na temat kiedy i w jakich okolicznościach nie można zapominać o tej czynności. Po wiedzy teoretycznej zaproszeni goście sprawdzili w praktyce umiejętności naszych uczniów w zakresie prawidłowego mycia rąk. A oto instrukcja. Warto się z nią zapoznać!!!! My już wiemy jak to robić, a Ty????

Monika Pilipczuk

 

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

W naszej szkole obchodziliśmy Święto Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja organizowana pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. W tym roku uczniowie sprawdzili wiedzę u swoich kolegów i koleżanek oraz u pracowników szkoły. Następnie uśmiechnięci wyszliśmy poza teren szkoły. Spotkani przechodnie oraz pracownicy okolicznych sklepów bardzo chętnie wzięli udział w naszej akcji. Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że STARSI TABLICZKĘ MNOŻENIA ZNAJĄ. Każdy, kto bezbłędnie odpowiedział otrzymywał naklejkę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Na zakończenie wspólnie upiekliśmy przy ognisku ziemniaki.

Dziękuję uczniom za przygotowanie wspaniałych transparentów, plakatów oraz pomysłowych przebrań. Rodzicom za zorganizowanie drewna na ognisko.

Koordynator: Ewelina Hołub-Jurewicz

 

„Nie ma nic lepszego, jak oczyszczanie świata naszego!" - akcja „Sprzątanie Świata 2017

W ostatni tydzień września uczniowie kl. I-III  zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Uczniowie klasy I-II sprzątały teren szkoły, w tym boisko i plac zabaw. Klasy III zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Monika Pilipczuk

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO kl. I-III !!!

20 września 2017 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. I - III. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Wśród kandydatów znaleźli się: Alicja Nowacka, Patrycja Dec, Weronika Wasilenia, Julia Jóźwiak, Kornelia Szymańska, Julia Mieczyńska, Sandra Ograbek, Wiktoria Drzymała, Oliwia Lubik, Julia Talik, Karolina Wypych, Kamila Sinkiewicz. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Komisja wyborcza w składzie: p. Monika Pilipczuk, p. Agnieszka Romańska-Ferenc oraz p. Marta Ambroży  czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły  osoby o największej liczbie głosów:

Przewodnicząca – Julia Józwiak z kl. III b .

Z-ca przewodniczącego – Wiktoria Drzymała z kl. I.

Członkowie – Alicja Nowacka i Patrycja Dec z kl. III a.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

 

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY na rok szkolny 2017/2018

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ  W TERMINIE: od 1września do 15 września 2017 r.

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzciel, uczęszczającym do:

  1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy Trzciel, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania

STYPENDIUM SZKOLNE

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami).

ZASIŁEK SZKOLNY

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły lub kolegium.
 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 95

BiP

odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych