Start

Aktualności

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO kl. I-III !!!

20 września 2017 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego kl. I - III. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Wśród kandydatów znaleźli się: Alicja Nowacka, Patrycja Dec, Weronika Wasilenia, Julia Jóźwiak, Kornelia Szymańska, Julia Mieczyńska, Sandra Ograbek, Wiktoria Drzymała, Oliwia Lubik, Julia Talik, Karolina Wypych, Kamila Sinkiewicz. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Komisja wyborcza w składzie: p. Monika Pilipczuk, p. Agnieszka Romańska-Ferenc oraz p. Marta Ambroży  czuwała nad prawidłowym przebiegiem glosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszły  osoby o największej liczbie głosów:

Przewodnicząca – Julia Józwiak z kl. III b .

Z-ca przewodniczącego – Wiktoria Drzymała z kl. I.

Członkowie – Alicja Nowacka i Patrycja Dec z kl. III a.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

 

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY na rok szkolny 2017/2018

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY  SKŁADAĆ  W TERMINIE: od 1września do 15 września 2017 r.

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzciel, uczęszczającym do:

  1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych  i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy Trzciel, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania

STYPENDIUM SZKOLNE

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami).

ZASIŁEK SZKOLNY

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły lub kolegium.
 

„ EKO-WTOREK ”

20 czerwca uczniowie kl. 2 a i  b jak i chętni uczniowie klas. IV-VI Szkoły Podstawowej udali się na EKO-Festyn pod nazwą „EKO-WTOREK, SUPER RADY NA ODPADY” do Międzyrzecza. O godz. 9.00 odbyła się zbiórka przy Ratuszu Miejskim skąd ruszył przemarsz do miejsca festynu- Bulwar nad Obrą. Jednym z ważniejszych punktów tego dnia był  pokaz mody – prezentacja strojów wykonanych  z surowców wtórnych. Naszą szkołę reprezentowała kl. VI a, która przygotowała przepiękny strój ekologiczny  o nazwie „EKOTUMBLERGIRRL”, wzorowany na firmie adidas. Podobno jest to najnowszy hit modowy dla nastolatków !!! Następnie odbył się quiz „Nasze rady na odpady”, w którym to dzięki naszym reprezentantom: Mai Hoppie, Karolowi Stacheckiemu, Nikodemowi Banna oraz Norbertowi Brzezińskiemu zajęliśmy III miejsce. Podczas trwania festynu  prowadzona  była zbiórka surowców wtórnych. Każda osoba, która w dniu Eko-Festynu dostarczyła więcej niż 2 kg surowca (makulatury) otrzymała  nagrodę -drzewko za surowce –my otrzymaliśmy 17 drzewek . Zmęczeni, ale wzbogaceni o nowe doświadczenia wróciliśmy do szkoły.

Monika Pilipczuk

 

Wycieczka przyrodniczka do rezerwatu „Czarna Droga”

12 czerwca uczniowie kl. IV oraz VI a wyruszyli na wycieczkę  przyrodniczą do pobliskiego rezerwatu, przez środek którego biegnie droga, dawno temu wysypana czarnym szutrem, stąd nazwa całego uroczyska ”Czarna Droga”. Celem naszej wycieczki było rozpoznawanie gatunków drzew w pobliskich lasach. Dzięki pouczającej lekcji, którą przeprowadził leśniczy naszej miejscowości- p. Henryk Mudrecki dowiedzieliśmy się, iż na  terenie naszego rezerwatu występują lasy dębowo-grabowe o wielogatunkowym runie, między innymi rośnie tam chroniona lilia złotogłów i kilka gatunków storczyków. Dookoła rezerwatu ciągną się ciekawe, liściaste lasy, poprzecinane śródleśnymi łączkami. Natomiast w centrum stoi potężny dąb o obwodzie ponad 7 metrów i to on zrobił na nas największe wrażenie !!! Po interesującej lekcji w terenie udaliśmy się na poczęstunek-przepyszne kiełbaski z ogniska. Warto korzystać z takich lekcji!!!

Monika Pilipczuk

 

Projekt edukacyjny z języka Angielskiego

W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowaliśmy projekt edukacyjny z j. Angielskiego. Realizacji podjęli się uczniowie klasy II gimnazjum – Daria Bieniaszewska, Mateusz Dobroć, Michał Wośkowiak, Sylwester Raróg i Jakub Banna.  W ramach tego projektu przygotowaliśmy przedstawienie w języku angielskim pt.: „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków  –  „Snow White and the Seven Dwarfs”. Szóstego czerwca odbyła się premiera tego przedstawienia. Na widowni zasiadły dzieci z przedszkola. Dzień później zaprezentowaliśmy się przed uczniami klas 1-4 szkoły podstawowej.  Uważamy,  że projekt udał nam się na piątkę z plusem!

Jakub Banna

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 89

odliczanie
pozostało do końca roku szkolnego

Szkoła prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych