Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Trzciela z dnia 05 marca 2020 r.

w sprawie: działań profilaktycznych przed koronawirusem w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019.506, zm.2019.1309), art. 57 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)

§ 1.
1. Z dniem 06 marca 2020 roku w Zespole Edukacyjnym Przedszkole w Brójcach
i w Zespole Edukacyjnym Przedszkole w Trzcielu w celach profilaktycznych wprowadzam zakaz wchodzenia osób postronnych (nie będącymi pracownikami) na teren przedszkoli.
2. W razie zaistnienia konieczności upoważniam dyrektorów zespołów do wprowadzenia zakazu wstępu osób postronnych do szkół podstawowych.
3. Zakaz obowiązuje do odwołania.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom Zespołów Edukacyjny w Brójcach
i Trzcielu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzciel.

§ 3.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzciel oraz tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Zespołu Edukacyjnego w Brójcach i Trzcielu.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Jarosław Kaczmarek