Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych na rok szkolny 2020 /2021

01.09.2020 – rozpoczęcie zajęć w przedszkolu, godziny pracy przedszkola 6.30-15.30. W dniu 01.09.2020 autobus będzie kursował w zmienionych godzinach. Przywóz będzie odbywał się od godziny 8.00 a odwóz od godziny 10.00. W związku z powyższym w tym dniu rodzice dzieci przyjezdnych proszeni są o indywidualne zorganizowanie przywozu i odwozu do przedszkola swoim dzieciom.

Od 02.09.2020 autobus będzie kursował zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w transporcie publicznym dzieci (powyżej 4 roku życia) i uczniowie dojeżdżający do szkoły i przedszkola  mają obowiązek zakrywaniu ust i nosa( maseczka lub przyłbica). Proszę zaopatrzyć dzieci w maseczki.

Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola o pełnych,  zdeklarowanych godzinach. Dziecko będzie odbierane w wejściu do szkoły ( od strony sekretariatu) przez pracownika przedszkola.

Opierając się na wytycznych MEN, MZ i GIS  opiekunowie przyprowadzający dziecko/dzieci do przedszkola stosują się do poniższych wytycznych:

1) Rodzice oczekujący na odbiór dziecka przed wejściem do szkoły  zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego ( min 1,5 m) od kolejnego opiekuna oraz pracownika szkoły/przedszkola.

2) Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych    z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (min. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3) Zasada zakrywani ust i nosa dotyczy również dzieci powyżej 4 roku życia, dlatego dziecko podczas przejścia przez korytarz szkolny do przedszkola musi mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.

W związku z panującą pandemią w przedszkolu nie odbędą się w tym roku dni otwarte oraz  zebrania z rodzicami.  W najbliższym czasie, wychowawcy skontaktują się  telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z rodzicami w celu przekazania informacji organizacyjnych.

W celu zapisania dziecka na obiady lub innych sprawach administracyjnych proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły.

UWAGA: 

1) Do szkoły/przedszkola może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie  lub w izolacji  w warunkach domowych lub w izolacji.

2) Dziecko, u którego zostaną stwierdzone objawy chorobowe, zostanie umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu( izolatce) i będzie oczekiwało na odbiór przez rodzica oraz zostaną wdrożone procedury postępowania w zależności od stanu chorobowego dziecka.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z sekretariatem pod nr tel. 957434110.

Pozdrawiam
Lucyna Nowak Dyrektor ZE w Brójcach