Kalendarz pracy przedszkoli.

Zarządzenie nr  147/2020
Burmistrza Trzciela
z dnia 17 sierpnia 2020 roku

w sprawie: kalendarza pracy dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel na rok szkolny 2020/2021.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2020.713) i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli   (Dz.U.2017.649) zarządzam co następuje:

  • 1. Ustalam dla przedszkoli prowadzonych prze Gminę Trzciel kalendarz na rok szkolny 2020/2021– zał. nr 1.
  • 2. Do 30 kwietnia 2021 r. przedstawić plan urlopów pracowników przedszkola (obsługa, administracja, nauczyciele przedszkola).
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Jacek Ignorek
Sekretarz Gminy

 

     Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr  147/2020

                                                                                                Burmistrza Trzciela z dnia 17 sierpnia 2020r.

KALENDZRAZ PRACY DLA PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZCIEL NA ROK SZKOLNY 2020/2021

l.p   Termin Nazwa placówki
1. Dni wolne 14.10.2020r.

24.12.2020;

04.06.2021

Przedszkole Bajkowe            w Trzcielu i

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

2. Przerwa wakacyjna 28.06.2021 do 24.07.2021 Przedszkole Bajkowe                w Trzcielu;
3. Przerwa wakacyjna 26.07.2021 do 21.08.2021

 

Przedszkole im Janusza Korczaka w Brójcach

Pozostałe dni przedszkola pracują zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola.