Projekt Szkoła Zdalna

 Zespół Edukacyjny w Brójcach jest realizatorem

Umowy o powierzenie grantu  nr1726/2020  z 23.04.2020r.  podpisanej przez Gminę Trzciel

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

 działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

dotycząca realizacji projektu grantowego

pn zdalna Szkoła

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego